ПАО «Лензолото»

LNZL - Структура акционерного капитала - УК

 

LNZL - Структура акционерного капитала - доли


Источник: ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2018 г.